HABER/ÖMER ŞAHİN/İSTANBUL İçişleri ve Sayıştay Müfettişlerinin defalarca Maltepe Belediyesini “İşçiler ve sözleşmeli Memurlardan vekâleten bile olsa Müdür olarak yapmamaları gerekiği uyarılarına rağmen, Maltepe Belediye Başkanlığı Kanunları hiçe sayarak Belediye Şirketleri Mataş ve Mateğ’de görev yapan Sinan Derman adındaki Avukatı Vekâleten hukuk işleri Müdürlüğüne atadı.

Maltepe Belediyesinin en önemli biriminin başına yetkisiz ve Devlet Memur olmayan birisinin vekâleten bile Müdür olarak atanması, açılmış ve açılacak birçok dava da da Kurumu yıpratacağı bilgisi edinildi. Devlet Memuru bile olmayan birilerinin buralara atanması Kanunlara göre suç teşkil etmektedir. Maltepe Belediyesi Hukuk işlerinde sorumsuzca işler yapıldığı zaman bunun hesabını kim verecek.

Örneğin Belediyelerin Para kaynağı olduğu iddia edilen İmar ve Plan tadilatlarında sebepsiz ve gerekçesiz dava açılması veya davaların geri çekilmesi olaylarında Devlet Memuru olmayan ancak Hukuk işlerine Vekâleten Müdür olarak atanan Sinan Derman’nın sorumluluğu ne kadar olacak.

Maltepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne Sinan Derman’ın atanması suç Teşkil Eder.

İŞTE! SUÇUN HUKUKİ GEREKÇELERİ

Anayasanın 128.maddesinde; Devletim Kamu iktisadi teşebbüsleri diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekte yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 657 sayılı Devlet memurları ve diğer kamu görevliler eliyle yürütülür.

657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4.maddesinde de süreklilik arzeden görevlerin memurlar eliyle yürütüleceği belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14.11.1994 tarih ve B.050.MAH.0710001/1568 sayılı genelgesinde de memurlar liyle yürütülmesi gereken kamu görevlerinin yürütülmesinde işçi statüsünde personel istihdamının, Anayasanın 128/1, 657sayılı kanunun 4.maddeleri ile Sayıştay 3.dairesinin 1968/229 ve 1.dairesinin 1969/6978 gün ve sayılı kararları karşısında mümkün olmadığına işaret edilmekte, kadro konusu olan ve süreklilik arz eden görevlerde yevmiyeli personelin çalıştırılamayacağı hususuna açıklık getirilmektedir.

Danıştay 2. Dairesinin Belediyeler ile ilgili 18.06.1998 tarih ve E:1996-2988, K:1998-222 sayılı kararında; daimi işçi olan kişileri mevzuata aykırı olarak memurluk kadrolarında görevlendirmenin TCK.nın 240.maddesinde tarif edilen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu ifade edilmiştir. Yine Danıştay 2.dairesinin Büyükşehir belediyeleri ile ilgili 09.12.1997 tarih ve E:1996/666, K:1997/2956 kararında da; Belediyelerin genel idare esaslarına göre yürütmek orunda olduğu asli ve sürekli kamu görevlerinin işçi statüsünde kişiler atanarak, Anayasanın 128 ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4.maddelerine aykırı olarak işçiler eliyle gördürülmesi şeklindeki işlemlerin TCK’nın 240.maddesinde (yürürlükteki 257.madde) tarif edilen suçu oluşturduğu, Yine Danıştay 2.dairesinin 24.05.1995 gün ve E:1994/40, K:1995/1146 sayılı kararı ile 27.04.1995 gün ve E:1994/352, K:1995/1186 saılı kararında da; “Belediyelerde memurlar eliyle yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin özel hukuk hükümlerine göre istihdam edilen işçileri, Taşeron işçilerine gördürülmesinin yasal açıdan mümkün olmadığı vurgulanmıştır.

Öte yandan, yine Belediyelere “sözleşmeli memurlar vekâleten bile olsa Müdür olarak görevledirilemez.” Denilmektedir.